Stmívání.eu ~ Twilight Fan Home - Pomoc autorům » Slovenská gramatika

Slovenská gramatika

Milí slovenskí prispievatelia. Nájdete tu písanie čiarky, Y/I a priamej reči. Smelo do čítania!

Zdravím! Uvedomila som si, že tu nie je žiadne zhrnutie slovenskej gramatiky, ktoré by sa vám, slovenským prispievateľom, zišlo pri písaní.

Všimla som si, že najčastejšie sa chybuje pri písaní čiarok a priamej reči. Našla som tiež chyby týkajúce sa chybného písania Y/I alebo písania medzery na nesprávnom mieste.

Tak snáď vám toto pomôže.

 

 

I. PÍSANIE ČIARKY

Tak toto považujem za najväčší kameň úrazu. V niektorých prípadoch je to aj z dôvodu, že nerozlišujete hlavnú vetu od vedľajšej alebo nepoznáte spojky, pred ktorými sa čiarka píše.

 

Začnem základnými pojmami, aby som si bola istá, že im všetci chápu.

Hlavná veta – zachytáva hlavný dej.

Vstala, umyla sa a pozrela sa do zrkadla. (Všetky vety sú hlavé)

Vedľajšia veta – rozvíja hlavnú vetu.

Vstala, keď počula zvonenie budíka. (Prvá veta je hlavná a druhá je vedľajšia.)

Hlavnou vetou sa vždy pýtame na vedľajšiu.

Otázka: Kedy vstala?

Odpoveď: Keď počula zvonenie budíka.

 

1. Písanie čiarky PRED SPOJKAMI

Najprv by sme si mali ujasniť, aké spojky poznáme.

 

a) Podraďovacie: aby, keď, že, lebo, ak...

Ďalej sú to tie, ktoré vznikli z opytovacích zámen: kedy, kde, čo, ktorý, aký, ako...

Spájajú hlavnú a vedľajšiu vetu a pred nimi sa čiarka píše vždy!

Príklady: Stálo ho všetky sily, aby nestratil nad sebou kontrolu.

Pred očami mal zmätené oči dievčaťa, ktoré mu tienilo výhľad na hviezdy.

 

b) Priraďovacie:

Čiarku nepíšeme, ak sa jedná o spojky:

zlučovacie: a, i, aj, najprv... potom...

vylučovacie: alebo, buď...

Príklady: Edward Bellu prebehol a galantne jej otvoril dvere.

Pôjde von s Edwardom alebo navštívi Jacoba?

 

Výnimky: Prudko pršalo, aj hladina riek sa zdvihla. (Ak má spojka “aj“ stupňovací význam, píše sa pred ňou čiarka.)

Má 80, a rozumu pomenej. (Ak spojku “a“ môžeme naradiť spojkou “ale“, potom pred ňou píšeme čiarku.)

 

Čiarku naopak píšeme vždy, keď sa jedná o spojky:

odporovacie: ale, no, lež, len...

stupňovacie: ba aj, nielen... ale aj...

Čiarku tiež píšeme pri opakovaní spojok a pri dvojiciach spojok (buď... alebo).

Príklady: Chcel jej povedať pravdu, ale príliš sa bál jej reakcie.

Nielenže jej to nepovedal, ale aj klamal.

Alebo ho zabijem, alebo mu prefarbím veci na rúžovo.

 

c) Spájacie výrazy:

Čiarku píšeme pred: a predsa, a tak, a pritom...

Čiarku nepíšeme pred: a potom.

Čiarku píšeme/ nepíšeme podľa významu pri: a to.

Výraz “a to“ – Pokiaľ sa jedná o vymenúvanie vlastností, čiarka sa pred ním píše. (Chce kúpiť veľa vecí, a to nohavice, tričká, topánky... )

Ak sa výraz rozkladá na spojku “a“ a ukazovacie zámeno “to“, potom sa pred ním čiarka nepíše. (Bol šťastný a to bol dôvod, prečo mi kúpil auto.)

 

2. Písanie čiarky V SÚVETÍ

Čiarka nám oddeľuje dve vety, pretože jedna veta môže obsahovať len 1 vyčasované sloveso!

Príklad: Prosím, neopúšťaj ma.

Zavolaj, prosím, Jasperovi a povedz mu, aby sa poponáhľal.

 

Teraz si zopakujeme hlavnú a vedľajšiu vetu.

Hlavné vety: Emmett vyvalil oči, ukázal na mňa prstom a začal sa neovládateľne smiať.

Vedľajšia veta: Emmett skočil na posteľ, ktorá pod jeho váhou zapraskala.

 

Čo sa stane, ak bude vedľajšia veta medzi dvoma hlavnými?

Príklad: Podal mi papier, ktorý bol popísaný úhľadným písmom, a otočil sa späť k učiteľovi.

(Vety sú v poradí: HV – VV – HV)

 

Ak stojí vedľajšia veta medzi dvoma hlavnými, z oboch strán ju musí oddeľovať čiarka!

Toto je prípad, kedy sa pred druhou vetou píše čiarka bez ohľadu na to, aká spojka je použitá. Naschvál som zvolila za príklad túto vetu, pretože na nej vidíme, že pred a je čiarka, aj keď nemá odporovací význam!

 

II. PÍSANIE I/Y

Predísť tejto chybe by sa zväčša dalo a to tým, že si poviedku budete písať vo Worde. Môžete si zapnúť podčiarkovanie chybných slov alebo stačí, ak si na konci svojej práce dáte kontrolu pravopisu.

Sú však aj chyby, ktoré Word neopraví. Tie a aj niektoré ďalšie vám napíšem.

V slovách, ktoré sú farebne vyznačené, sa najčastejšie chybuje.

 

1. PODSTATNÉ MENÁ

Slová so zmenou významu pri zámene I/Y

Tak ľudia, nasledujúce slová by vám Word opraviť nedokázal...

Bby (častica) -  bi (udieraj)

bydlo (bydlisko) - bidlo (žŕdka, na ktorej sedávajú vtáky)

byť (existovať) - biť (udierať) => bytie (existencia) bitie (udieranie)

dobyť (získať) - dobiť (vo význame úplne zbiť alebo môžeme dobiť baterku)

 

M my (všetci) - mi (mne)

P – pysk (tlama zvieraťa) - pisk (hvizd, písknutie)

Rrým (v básni) - Rím (mesto)

kryštál (útvar) - krištáľ (kameň)

kryštálový (cukor) - krištáľový (priezračný) (všimnite si aj mäkčeň na „ľ“ pri mäkkom „i“)

V výr (sova) - vír (vodný)

vyť (vydávať zvuk, zavýjať) - viť (dieťa zavíjať do periny)

 

Podobne znejúce slová

R ryčať (od bolesti) rinčať (sklo)

Ssyčať (had) sipieť (para)

P pozývať (slovný základ „-zývať“ s predponou) zívať (od únavy)

 

A aby sme mali všetko pohromade - a tiež pre zopakovanie -, vám sem dávam vybrané slová, ktoré síce oprava pravopisu zvládne, ale pri diktáte (podaktorí ich ešte píšu) k dispozícii nie je.

 

Vybrané slová po:

B – by, aby, byľ, Bystrica, Bytča, byť (jestvovať), dobyť (pevnosť), nábytok (od-, pre-), dobytok, obyčaj, kobyla, bydlisko, bývať, zbytočný, bydlo (bývanie), bývalý, bytosť.

M – my, mykať, mýliť sa, myslieť, mys, hmyz, žmýkať, zamykať, pomyje, zmysel, mýto, pomykov, šmyk.

 

P – pýcha, pýriť sa, kopyto, pysk, prepych, pykať, pytliak, dopyt.

R – ryba, rýchly, rys, ryť, rýľ, hrýzť, kryť, koryto, korytnačka, kryha, rýdzi, rytier, strýc, ryčať, ryža, bryndza.

 

S sýty, syn, sypať, sýkorka, sypký, syr, syseľ, syčať, sychravo.

V vy (ako zámeno i ako predpona), výr, vyť, výskať, vysoký, zvyk, vyžla, vydra, vyhňa, výskyt.

 

Z – jazyk, nazývať (ozývať, pozývať, prezývať...)


A slová, v ktorých po písmenku L píšeme y:

L – lyko, lysý, lýtko, lyžica, mlyn, plyn, plytký, slýchať, lyže, pomaly, plyš, blýskať sa, vzlykať, lýra, lyrika, lýceum, oplývať, plynúť, splývať, zlyhať


Pokiaľ si neviete rady s podstatným menom, skúste si ho vyčasovať podľa vzoru. Len žena dub sú vzory, v ktorých je tvrdá koncovka.

 

Výnimky v skloňovaní – dvojtvary:

Slová vták, pes, vlk sa môžu skloňovať podľa vzoru dub i chlap.

Pokiaľ chceme nejakého človeka označiť za psa kvôli chovaniu, budeme toto meno skloňovať podľa vzoru chlap: tí zúriví psi.

Pokiaľ hovoríme o psovi ako o zvierati, skloňujeme podľa vzoru dub: tie zúrivé psy.

O ostatných menách (vták, vlk) platí to isté.

 

2. PRÍDAVNÉ MENÁ

Pri prídavných menách máme tiež vzory, sú 4 a určujú sa podľa zakončenia.

 

Skloňovanie akostných (dajú sa stupňovať – pekný, krajší, najkrajší) a vzťahových (viažu sa na nejakú konkrétny predmet – drevo -> drevený) prídavných mien.

Pekný – tvarotvorný základ slova (pekn-) sa končí na tvrdúobojakú spoluhlásku.

Cudzí - tvarotvorný základ slova (cudz-) sa končí na mäkkú spoluhlásku

 

Skloňovanie privlastňovacích prídavných mien.

Otcov (matkin) – koncovka –ov a –in.

Páví – (skloňujeme zvieracie prídavné mená, porušujeme zákon o rytmickom krátení).

 

Treba si dať pozor na nominatív množného čísla pri prídavných menách, ktoré sa skloňujú podľa vzoru pekný, pretože je tam mäkká koncovka!

 

3. ZÁMENÁ

Najväčším chytákom je zámeno oni/ony.

Oni – píšeme pri mužskom rode, životnom.

Onypoužívame pre zvyšné rody, čísla a aj neživotný mužský rod.

Také isté pravidlo platí aj pri písaní Samy/Sami.

Vymedzovacie zámena (taký, iný, (taký) istý, každý... ) skloňujeme podľa vzoru pekný.

 

4. ČÍSLOVKY

Číslovky končiace na Y sú: radové (piaty, šiesty, ale tretí), násobné (desaťnásobný), druhové (jednoraký, mnohoraký)

 

5. SLOVESÁ

Slovesá majú vždy mäkké zakončenie (pracovali, umývali), avšak výnimkou je rozkazovací spôsob od slovies, ktoré sú zároveň vybranými slovami (umy, skry).

 

III. SPODOBOVANIE

Ako som si všimla, toto je dosť častý kameň úrazu. Ak si nie ste istý tým, či máte napísať S alebo Z, urobte to nasledovne.

Z koho? Z čoho? (Genitív - G)

S kým? S čím? (Inštrumentál - I)

 

Z tašky si vyťahujem zošiť s peračníkom.

S Jasperom sme preskočili riečku a tým sme vyšli z lesa.

So srdečným pozdravom, Bella.

Z lásky, Edward.

 

IV. PÍSANIE PRIAMEJ REČI

Priamu reč ukončujeme interpunkčnými znamienkami ako sú: , ! ? . a musí byť vždy nejako ukončená.

 

Treba si tiež pamätať, že priama reč patrí vždy na začiatok riadku.

Medzera sa nepíše:

- Po dolných úvodzovkách

- Medzi interpunkčným znamienkom, ktoré ukončuje priamu reč, a hornými úvodzovkami.

 

Medzera sa naopak píše:

- Za hornými úvodzovkami.

- Pred dolnými úvodzovkami, pokiaľ je teda uvádzacia veta pred priamou rečou.

 

Pri ukončení priamej reči rôznymi znamienkami sa nám mení spôsob písania priamej reči.

 

a) Ukončenie čiarkou

Iba ak za priamou rečou nasleduje uvádzacia veta.

Uvádzacia veta sa viaže k priamej reči a zväčša hovorí o tom, kto tú vetu povedal a ako. Píšeme ju vždy malým písmenom a až na jej konci je bodka.

„Volaj ma len Bella,“ požiadala som ho.

 

b) Ukončenie výkričníkom a otáznikom

Priama reč takto môže byť ukončená v dvoch prípadoch.

 

1. Za priamou rečou nasleduje uvádzacia veta.

V tom prípade sa uvádzacia veta píše malým písmenom.

 

„Chod si to vyskúšať!“ prikázala mi Alice neoblomne.

„Nepáči sa ti to?“ spýtala sa so psím pohľadom.

 

 

2. Za priamou rečou nasleduje veta, ktorá priamu reč neuvádza.

To znamená, že veta popisuje pohyb alebo činnosť inej osoby.

Môže však popisovať aj dej, ktorý sa stal až po tom, ako to osoba povedala. Takéto vety píšeme veľkým písmenom.

Zároveň však za priamou rečou veta byť nemusí.

 

„Takže odchádzaš?“ Len prikývol.

„Prečo?“ Otočila som sa k nemu, aby som počula odpoveď.

„Nevieš?“

 

„Neštvi ma Emmett!“ Stále sa tváril ako svätý a to ma nahnevalo ešte viac.

„To je moje posledné slovo!“ Vzala som svoj kufor a odišla som.

„Alice!“

 

C) Ukončenie bodkou

Ak ukončíme priamu reč bodkou, ďalšia veta musí byť veľkým písmenom!

Zároveň však nasledujúca veta nesmie byť uvádzacou vetou!

 

„Takže sme sa dohodli.“ Usmial sa a pritiahol si ma do náruče.

„Nie, toto je len začiatok.“

 

Keďže túto vetu nič neuvádza, nemusí za ňou nasledovať žiadna veta.

 

*Priama reč je za vedľajšou vetou.

Sú dva spôsoby, ako písať takéto vety. Oba sú správne, je len na vás, ktorý si vyberiete, ale dávajte si pozor na veľkosť písmen!

 

1. Cez dvojbodku

Alice na mňa ukázala a povedala: „Vyzeráš nádherne.“

2. Cez čiarku

Rosalie ladne zišla dolu schodmi a privítala ma, „som tak rada, že si prišla!“

 

Priama reč tu nesmie končiť čiarkou, povolené sú všetky ostatné znamienka (! ? .)

 

V. PÍSANIE MEDZERY

Medzera sa píše vždy len jedna! Pokiaľ chcete ísť na nový riadok, stisnite Enter! ;)

Poznáme rôzne interpunkčné znamienka a pri ich písaní platia tiež určité pravidlá.

 

Medzera sa píše po oboch stranách znamienka: - +

Medzera sa píše za znamienkami: , . ! ? ... )

 

Keď píšeme tri bodky za sebou, potom je medzera až za poslednou.

Medzera sa píše pred ak je pred priamou rečou uvádzacia veta.

Za a pred sa medzera nepíše!

Upozornenie! Dve čiarky a dolné úvodzovky nie sú to isté. :)

 


 

ODKAZY

Pred tým, ako začnete pridávať na stránky svoju tvorbu, by som vám odporučila prečítať si pravidlá. Ak si neviete dať rady s pridávaním článku, môžte požiadať o pomoc niekoho z Pomoci začínajúcim autorom, kde stačí kliknúť na Pomoc autorom. Nájdete tam napríklad aj pravidlá písania.

Je tam tiež článok, v ktorom sa dozviete, kde písať medzery.

Váš článok nebol vydaný a vy si neviete rady? Uistite sa, že nemáte v článku chyby.

 

Dúfam, že vám to pomohlo a bola by som rada, keby ste sa tohto aj držali.

Čím menej chýb v článku budete mať, tým rýchlejšie bude vydaný. :)


Ďakujem za spoluprácu. :)

Tím Stmívání.euSdílet Sdílet

Diskuse pro článek Slovenská gramatika:

24. Satu admin
22.04.2012 [12:49]

SatuNitro, chlape, tuším je toto na dlhšie. Emoticon Ak by si chcel s niečím pomôcť, skús mi napísať maila a nejako si poradíme. Emoticon Emoticon

A k tomu trháku... Emoticon Som na to vážne zvedavá, ja už som si totižto myslela, že máš za sebou už viac, ako len jednu kapitolku. Emoticon Píš, píš, len tak ďalej. Emoticon

23. nitro
21.04.2012 [0:33]

Satu, tak to určite bude, ešte som ani len nezačal, a už sa mi núka poriadne veľa nápadov, teraz sa hrám z mojím začiatkom, a z opisom všetkého, sveta, postáva, miest a pod. už tam je v tom aj priamá reč, no musím sa zas pozastaviť, pretože si neviem rady

Moju jedinú oporu v tomto robí len kniha Harry Potter a Dary Smrti Emoticon
Chcel by som sa opýtať, či by mi niekto vedel poradiť, ako sa dávajú odstavce pri priamej reči, a aj pri opisoch.
bol by som vám veľmi vďačný...
Keď budem mať prvú kapitolu, tak vám ju ukážem Emoticon
Sám som zvedavý na to ako sa to bude ľuďom páčiť. A taktiež som počul, že čím viac kritiki tým lepšie.

Tak ak by som vás mohol poprosiť, a bol by niekto od tej dobroty a dal sem návod ako to robiť, bol by som mu nesmierne vďačný.

Ďkaujem Emoticon

22. Satu admin
18.04.2012 [14:30]

Satunitro, ehm... Tak držím palce. Emoticon Emoticon Emoticon Žeby z toho bol nový trhák? Emoticon

21. nitro
17.04.2012 [16:52]

oukej, ďakujem ;)
len musím ešte vymyslieť ako to započnem, pretože všetko ostatné mám, len nie ako sa to celé začne :D

20. Satu admin
01.04.2012 [19:38]

SatuNitro... Áno, samozrejme, pokojne dve a viac viet v priamej reči, alebo jedno citoslovce... Emoticon

19. nitro
22.03.2012 [9:58]

Ahojte, snažím sa napísať jednu knihu, a tieto rady mi celkom pomáhajú. Chcel by som sa opýtať na pár vecí. Ide mi hlavne o priamu reč. Keď píšem nejaký text priamej reči, musí to byť vždy jedna veta? môžu to byť aj dve prípadne tri vety, v rámci jedného úseku priamej reči? alebo sam usí jednať vždy len o jednu vetu?

a ďalšia vec, môže to byť aj len nejaké citoslovce? povzdych a pod?

veľmi by ste mi týmto pomohli, ďakujem ;-)

18. MOJABABA
12.03.2012 [9:21]

Emoticon hotovy ste:DD

17. MOJABABA
12.03.2012 [9:19]

čo vam jebe ? :d

16. sago
27.11.2011 [14:25]

Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon

15. chuck noris
14.11.2011 [17:58]

not much

Přidat komentář:

Nick:

Text:

[.ei.]smile41[./ei.] [.ei.]smile34[./ei.] [.ei.]smile33[./ei.] [.ei.]smile06[./ei.] [.ei.]smile01[./ei.] [.ei.]smile08[./ei.] [.ei.]smile19[./ei.] [.ei.]smile10[./ei.] [.ei.]smile17[./ei.] [.ei.]smile22[./ei.] [.ei.]smile25[./ei.] [.ei.]smile09[./ei.] [.ei.]smile07[./ei.] [.ei.]smile32[./ei.] [.ei.]smile35[./ei.] [.ei.]smile40[./ei.] [.ei.]smile24[./ei.] [.ei.]smile23[./ei.] [.ei.]smile16[./ei.] [.ei.]smile11[./ei.] [.ei.]smile18[./ei.] [.ei.]smile29[./ei.] [.ei.]smile20[./ei.] [.ei.]smile27[./ei.] [.ei.]smile12[./ei.] [.ei.]smile15[./ei.] [.ei.]smile04[./ei.] [.ei.]smile03[./ei.] [.ei.]smile36[./ei.] [.ei.]smile31[./ei.] [.ei.]smile38[./ei.] [.ei.]smile14[./ei.] [.ei.]smile13[./ei.] [.ei.]smile26[./ei.] [.ei.]smile21[./ei.] [.ei.]smile28[./ei.] [.ei.]smile39[./ei.] [.ei.]smile42[./ei.] [.ei.]smile30[./ei.] [.ei.]smile37[./ei.] [.ei.]smile02[./ei.] [.ei.]smile05[./ei.]


Uživatel:
Heslo:
Registrace


OurStories.cz


Psycholožka, terapeutka, lektorka Zuzana Tomášková Prosperio.cz...další zajímavé stránky Toto může být i váš web.
Máte zájem? Jste Přispěvateli a chcete se stát Ověřenými přispěvateli? Jste Ověřenými přispěvateli a chcete se stát
Profi přispěvateli?
Přidejte se k Pomoci začínajícím autorům.
Hledají se pomocníčci I vy se můžete stát administrátory.
Nábor administrátorů

Kdo je tu z členů? Klikni!