Stmívání.eu ~ Twilight Fan Home - Pomoc autorům » Kde psát mezery?

asasa


Je to dlouhé, obsáhlé a nudné. Kdo chce číst, ať čte...

Kde psát mezery?

Obecné zásady pro psaní textu (nejedná se o gramatiku, spíše o úpravu textu)

 

 • Odsazení odstavců, zarovnání řádek nebo sloupců v pomyslné tabulce apod. neprovádíme mezerníkem! Textový editor má jiné prostředky – odsazením textu pomocí pravítka nebo pomocí nabídky Formát Odstavec... Odsazení zleva/zprava, či také pomocí tlačítka Tab.

 

 • Na další stránku (aniž bychom předchozí dopsali až do konce) se nepřechází vkládáním prázdných řádek (ťukáním do klávesy Enter), ale vložením konce stránky (ve Wordu Ctrl+Enter nebo pomocí nabídky Vložit Konec... Konec stránky).

 

 • Na další řádku (aniž bychom předchozí dopsali až do konce, například u delších nadpisů nebo v seznamech položek) se nepřechází Enterem, ale vložením konce řádky (ve Wordu Shift+Enter).

 

 • Nepoužíváme více než jednu mezeru za sebou. Nepoužíváme více než jeden Enter za sebou (odsazení odstavců se provádí for-mátováním – ve Wordu pomocí nabídky Formát Odstavec... Mezery před/za).

 

 • V beletrii se číselné údaje (s výjimkou data) vyjadřují slovně. Číslem by také neměla začínat věta.
  Př.: Na pískovišti si hrály tři děti. Dne 11. září... Pětihodinový maraton... nikoli: 5hodinový maraton...

 

 • Číslovky chybou je zápis 5-ti, 8-mi, např. děti do 15-ti let (slabiky -ti a -mi jsou už obsaženy ve tvaru číslovky). Tři tisíce dvě stě padesát tři, tří tisící dvě stě/dvoustý padesátý třetí, stý padesátý třetí, ale stopadesátý třetí, stotřiapadesátý, jedenadvacetiletý, jedenadvacetkrát, jeden a půl i jedenapůl, jedenapůlkrát, dvacetšestkrát atd.

 

 • Stojí-li číslovka řadová nebo zkratka na konci věty, píše se jen jedna tečka.
  Např.: Byl v závodě 1. Domácími zvířaty jsou kočka, pes, koza apod. To platí i o datu na konci věty: Příspěvky zašlete prosím do 14. 10. Ale: Byl v závodě 1. nebo 2.?

 

 • Tečku nepíšeme za nápisy, nadpisy, titulky ani za popisky obrázků či tabulek.

 

Zásady pro psaní mezer

 • Jednou z nejčastějších chyb je nesprávné umisťování mezer v souvislosti s interpunkčními znaménky. Mezera se píše po čárce, tečce, vykřičníku, otazníku, dvojtečce, středníku, příp. trojtečce na konci věty – NE před nimi!

Příklad: Haló, počkejte! Přihlásíš se do té soutěže také? Myslím, že jsem ho viděl... Myslíš toho...? Ne, to ne...!

Cesta vedla suchými, divoce zarostlými, nebezpečnými končinami. To 80. léta 20. století byla nabita... Cože?!

Výjimku tvoří např. zápis webové adresy – www.seznam.cz; e-mailové adresy – novak.jan@seznam.cz; desetinného čísla – 125,64 či 3.5 inch; času – 8.30 či 8:30; verze 3.11; jména souboru – obrázek.gif.

 

 • Dále se mezera píše před levou a za pravou závorkou (tedy vně závorek), za levou a před pravou závorkou (tedy uvnitř závorek) se naopak nepíše.

Příklad: Přinesu ti to zítra (pokud to najdu). Nebát se a nekrást! (T. G. Masaryk). Byly tam čtyři (!) ženy. Kapitola 1 (O tom, jak jsme putovali pralesem)

 

 • Před počáteční (dolní) uvozovkou a za koncovou (horní) uvozovkou se píše mezera, za počáteční uvozovkou a před koncovou uvozovkou se mezera nepíše. Uvozovkami se odděluje přímá řeč, citace, přesné názvy knih, skladeb, filmů, článků, výrazy z cizího prostředí, ironicky míněné výrazy nebo výrazy od kterých se autor distancuje.

Příklad: To byl tedy opravdu „bezvadný“ výlet.
„Kniha pohádek“ od Boženy Němcové.

„Pozor!“ vykřikl. / Táta řekl: „Venku je krásně, pojedeme na výlet.“ / „Myslíš, že to tak opravdu bylo?“ zeptal se.

„Řeknu vám,“ vmísil se do hovoru Ivan, „že něco takového jsem ještě nezažil.“ / „Myslí to vážně, nebo –?“

„No... vlastně...“ zaváhal. / „...máš pravdu,“ připustil. / „Honza mi o tom vyprávěl –“ / „Nechoď tam, nebo –!“

 

 • Pokud se větě vyskytuje spojovník (který obvykle spojuje jednotlivá slova nebo části jednoho slova), mezerami se neodděluje. Pokud dojde k rozdělení slova v místě spojovníku, opakuje se tento i na dalším řádku (obdobně i u výrazu s lomítkem). Spojovník je na klávesnici.

Příklad: Víš-li, bude-li pršet, není-li přítomen, anglicko-český slovník, vědecko-
-technická revoluce, společensko-politický vliv, labsko-oderský průplav, Plzeň-město, Frýdek-Místek, Karel Matěj Čapek-Chod, propan-butan, obor kuchař-číšník, ping-pong, moucha tse-tse, C-vitamin, Rh-faktor, Cellar-Defauverův zákon, Praha-Žižkov, zeleno-modrý svetr (s e vzorkem), ISBN 80-7226-064-2, tab. 4-1, beta-verze, e-mail, SPZ AB 49-32, www.plzen-city.cz, kyselina 2-hydroxy-4-(methylthio)butanová (vzorec: CH3-S-CH2-CH2-CH(OH)-COOH) a tedy bez mezer v celém názvu ky-seliny.

 

 • Pokud je ve větě použita pomlčka, odděluje se z obou stran mezerami. Pomlčka například naznačuje delší přestávku v řeči – úmyslné odmlčení, uvědomění si nevhodnosti toho, co mělo být řečeno; odděluje části věty nebo souvětí; může se použít v heslech, nápisech, průpovídkách apod. Pomlčka je delší než spojovník, na klávesnici není, vložíme ji pomocí kombinace kláves Alt+0150. Ve Wordu je možné napsat dvě mínus z numerické klávesnice těsně za sebou a automatické opravy je zpětně změní na pomlčku, nebo kombinací kláves Ctrl+- (mínus z numerické klávesnice).

Příklad: Byl to – alespoň jsem si to myslela – zelený trabant. Už toho mám dost, ty –

No, ujde to s nimi, i když někdy – ale co dělat, vždyť to jsou děti. Kniha – přítel člověka. Sliby – chyby.

 

Další příklady správného psaní mezer:


Číslice (za desetinnou čárkou se mezera nepíše)

1 234 567,123 456 78 ale číslo domu 1048/9; rok 1945

(skupiny po třech číslicích se oddělují mezerami)

Datum

31. prosince 1997; 31. 12. 1997; 31. XII. 1997;

31/12 1997; 31/XII 1997; 31. 12. ’97; 1997-01-31

V Praze 19. června 1997 (bez čárky)

(Za tečkami se píší mezery!)

Čas (za tečkou, dvojtečkou ani čárkou se mezera nepíše)

9 hodin 25 minut 32 sekund 4 desetiny sekundy (teprve sekunda má desetiny, setiny, tisíciny, …)

9 h 25 min

9 hod. 25 min. (s tečkou zkratka)

9:25:32, 9:25:32,4

Nesprávné, ale srozumitelné:

9,25; 925; 9 h 25 min (bez tečky značka)

Peníze

25 korun 30 haléřů

25,30 Kč; Kč 25,30

Kč 25,- (nikoli 25,- Kč)

$ 25; ₤ 25; 25 Kč (s mezerou)

Řadové číslovky

1. místo, 5. řada

2. sv. válka

14. února, 3. rota

Adresa

270 62 Rymholec

Solní 23; Masarykovo náměstí 9/256; Smetanova ul. 23b

(číslo orientační/popisné)

Telefon

377 241 564; 377 241 564; 377 241 564/342

+420 377 241 564

Číslo též můžeme rozdělit do skupin umožňující snadnější zapa-matování, např. 377 47 57 67, 377 3333 88.

Lomítko

3/4; 1/24; m/s; km/h; 1994/95; hledáme VŠ/SŠ;

zákon 586/1992 Sb.; http://www.zive.cz; 1500 kW / 220 V

(při víceslovných spojeních s mezerami)

 

Interval (se znakem pro pomlčku)

1990–95; 1990–1995 (nikoli 90–95)

23 kusy; 3 0005 000 let (nikoli 3–5 000 let)

917 hodin; BaníkSlávia; vzdálenost Země–Měsíc

duo Paleček–Janík, ale Rimskij-Korsakov (jeden člověk)

Praha 1 − Malá Strana; trasa Praha − Hradec Králové; termín 5. 8. − 12. 10. 2006 (při víceslovných spojeních s mezerami)

Fyzikální jednotky

3 m látky (tři metry), ale 3m kabel (třímetrový)

Procenta a promile

10 % obyvatel (deset procent – s mezerou)

ale 10% roztok (desetiprocentní – přídavné jméno bez m.)

3 ‰ alkoholu (tři promile)

Stupeň

5 °C, 5 ° ale 5° mráz (pětistupňový mráz)

98 °F či 373,15 K ale 25°21'54" (úhel, zem. šířka)

Apostrof

’91; byls’ tam; Helen’s book; O’Brian; que c’est

Poměr

2 : 3 (stran, ředění roztoků, rozdělení něčeho – s mez.)

3:2 (skóre, výsledek sportovního utkání – bez mezer)

Ampersand

Hájek & syn

Sellier & Bellot (s mezerami)

Matematické příklady Rozměr

6 : 2 = 3 a < b (s mezerami) 25 × 25 cm (s mez.)

6 × 9 = 54 nebo 6 . 9 = 54 ale (šestkrát – násobek)

6 – 2 = 4 ale +2, -5, ±15 či klávesové zkratky Ctrl+Alt+Del

Zkratky

Dr. L. Novák

spol. s r. o.; s. r. o.

Palce, stopy

3,5 " (tři a půl palce)

2 ' (dvě stopy)

Narození

* 1921

† 2006

Kapitoly

1. kapitola

Třída, škola

1. B, 7. ZŠ (s mez.)

Verze

3.11 (bez mezery)

 


Tři tečky

Nedokončená věta:

Možná, že jsme přece jen... Opravdu...? Mami...!

Přerušovaná řeč:

Proč... proč... jen se to... muselo... stát...

Vypuštěný text (vytržený z kontextu):

… Peníze nebo jídlo … O čem může chudý člověk mluvit! … (s mezerou před i za tečkami)

Výčet položek:

Čárku píšeme před spojkami a, i, ani, nebo, či, mají-li jiný vý-znam než slučovací (odporovací, stupňovací, vylučovací, důsledkový, vysvětlovací, přípustkový, ...).

Doplň: 1, 2, ..., 4, 5, …

 

Mezeru nepíšeme v případě, že se jedná například o název umělecké, hudební, taneční nebo jiné skupiny, který byl vytvořen bez mezer za tečkami – jedná se o tzv. autorskou licenci, například americká rocková skupina R.E.M. nebo české uskupení J.A.R.

Mezera se nepíše také u některých zahraničních titulů: Ph.D., Th.D., B.Th., M.Th., M.A., M.D.

 

Další problematika:

Pravidla – všeobecná pravidla pro web

 

Přímá řeč a uvozovky

Proč nebyl článek vydán?

Perex obrázky

Chyby v článcích

Pomoc autorům

Jak přidat článek?

 Sdílet Sdílet

Diskuse pro článek Kde psát mezery?:

 1
1. .
29.10.2011 [21:26]

Emoticon

 1

Přidat komentář:

Nick:

Text:

[.ei.]smile41[./ei.] [.ei.]smile34[./ei.] [.ei.]smile33[./ei.] [.ei.]smile06[./ei.] [.ei.]smile01[./ei.] [.ei.]smile08[./ei.] [.ei.]smile19[./ei.] [.ei.]smile10[./ei.] [.ei.]smile17[./ei.] [.ei.]smile22[./ei.] [.ei.]smile25[./ei.] [.ei.]smile09[./ei.] [.ei.]smile07[./ei.] [.ei.]smile32[./ei.] [.ei.]smile35[./ei.] [.ei.]smile40[./ei.] [.ei.]smile24[./ei.] [.ei.]smile23[./ei.] [.ei.]smile16[./ei.] [.ei.]smile11[./ei.] [.ei.]smile18[./ei.] [.ei.]smile29[./ei.] [.ei.]smile20[./ei.] [.ei.]smile27[./ei.] [.ei.]smile12[./ei.] [.ei.]smile15[./ei.] [.ei.]smile04[./ei.] [.ei.]smile03[./ei.] [.ei.]smile36[./ei.] [.ei.]smile31[./ei.] [.ei.]smile38[./ei.] [.ei.]smile14[./ei.] [.ei.]smile13[./ei.] [.ei.]smile26[./ei.] [.ei.]smile21[./ei.] [.ei.]smile28[./ei.] [.ei.]smile39[./ei.] [.ei.]smile42[./ei.] [.ei.]smile30[./ei.] [.ei.]smile37[./ei.] [.ei.]smile02[./ei.] [.ei.]smile05[./ei.]


Uživatel:
Heslo:
Registrace


OurStories.cz


Psycholožka, terapeutka, lektorka Zuzana Tomášková Prosperio.cz...další zajímavé stránky Toto může být i váš web.
Máte zájem? Jste Přispěvateli a chcete se stát Ověřenými přispěvateli? Jste Ověřenými přispěvateli a chcete se stát
Profi přispěvateli?
Přidejte se k Pomoci začínajícím autorům.
Hledají se pomocníčci I vy se můžete stát administrátory.
Nábor administrátorů

Kdo je tu z členů? Klikni!